Hoe werkt de vereniging

Club Triumph Holland is met ongeveer 800 leden een van de grotere klassiekerverenigingen in Nederland. Vanuit organisatorisch oogpunt bezien bestaat Club Triumph Holland uit een landelijk bestuur, regiocoördinatoren en registersecretarissen.
Het bestuur organiseert jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur onder andere verantwoording aflegt over het voorbije verenigingsjaar en de begroting en plannen voor het komende jaar toelicht. Leden en ereleden kunnen tijdens een Algemene Ledenvergadering een motie indienen. Het bestuur is gebonden een dergelijke motie, als statuten en huishoudelijk reglement het toestaan, tijdens dezelfde algemene ledenvergadering in stemming te brengen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden en kent de volgende taakverdeling:

 • voorzitter
 • secretaris/public relations
 • penningmeester
 • evenementencoördinator
 • hoofdredacteur clubmagazine

Het bestuur verdeelt onderling alle functies behalve die van de (door de Algemene Ledenvergadering gekozen) voorzitter. Het Huishoudelijk Reglement zegt over de bestuurstaken onder meer het volgende:
De voorzitter van de vereniging leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Hij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. De voorzitter brengt jaarlijks een verslag uit aan de algemene leden­vergadering.

De secretaris is belast met:

 • de algemene correspondentie van de vereniging.
 • het beheren van het archief
 • de ledenadministratie (in samenwerking met de penningmeester)
 • het maken van notulen van bestuursvergaderingen en van de algemene ledenvergadering
 • het tijdig aankondigen van vergaderingen.

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging en zorgt voor de administratieve verantwoording. Alle betalingen lopen via de penningmeester tenzij door het bestuur anders bepaald. De penningmeester geeft jaarlijks de kascommissie inzage in de boe­ken en legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering dechargeert de penningmeester / het bestuur na akkoordbevinden van de financiële administratie. De penningmeester kan bij de uitvoering van zijn / haar werkzaamhe­den geassisteerd worden door andere bestuursleden.
De evenementencoördinator houdt zich in nauw overleg met de andere bestuursleden bezig met de planning, organisatie en begeleiding van clubevenementen. De evenementencoördinator is het aanspreekpunt voor de regiocoördinatoren. Voor de Bokaalritten is een specifieke coördinator aangesteld.
De hoofdredacteur wordt aangesteld door het bestuur. De hoofdredacteur maakt bij voorkeur, maar niet noodza­kelijk, deel uit van het bestuur. De redactie stelt het clubblad samen en beslist over opname van arti­kelen, behoudens artikelen van bestuurlijke aard. Correspondentie over het clubblad gaat via de redactie. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het bij- en in stand houden van het foto- en tekstarchief van het clubblad.

Regiocoördinatoren
De vereniging kent naast landelijke ook regionale activiteiten. Daartoe wordt het land opgedeeld in een aantal regio's, die op kleine schaal eigen activiteiten ontplooien. Regioactiviteiten zullen nooit landelijke activiteiten van de vereniging doorkruisen, behalve dat iedere regio éénmaal per jaar een landelijke Bokaalrit organiseert. Het bestuur stelt per regio een of meer coördinator(en) aan, die verantwoordelijk is/zijn voor de regioactiviteiten. Hij / zij overlegt met de evenementencoördinator over de aard en de frequentie van de activiteiten. Het bestuur stelt iedere regio jaarlijks een budget ter beschikking, dat dient te worden gebruikt voor organisatiekosten. Regiocoördinatoren leggen één keer per jaar financiële verantwoor­ding af aan de penningmeester.
Club Triumph Holland is verdeeld in 5 regio’s te weten:

 • Regio Noord: postcode 78, 79, 82 t/m 99
 • Regio Oost: postcode 69 t/m 77, 80 en 81
 • Regio Midden: postcode 12, 13, 34 t/m 42, 65 t/m 68
 • Regio West: postcode 10, 11, 14 t/m 33
 • Regio Zuid: postcode 43 t/m 64

Registersecretarissen
In het kader van de statutair vastgelegde registers stelt het bestuur registersecretarissen aan. Een registersecretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van het aan hem/haar toevertrouwde typeregister en zorgt voor regelmatige publicaties over het type in de Triumph Tribune. Registersecretarissen leggen verantwoording af aan het bestuur. Indien registers activiteiten organiseren zal dit plaatsvinden in overleg met het bestuurslid evenementencoördinator.

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Club Triumph Holland kent als officiële vereniging uiteraard Statuten en een Huishoudelijke Reglement. Deze zijn opvraagbaar bij de secretaris.

Privacy-verklaring (AVG).
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ingegaan. Ook binnen de CTH is hier de nodige aandacht aan gegeven en is een verklaring opgesteld. Voor belangstellenden is deze is hier te downloaden: AVG-verklaring CTH